شماره حساب ها
  خرید از شرکت آوان سپهر آمیتیس(نمایندگی اینتکس) با شماره زیر معتبر میباشد
 
این شماره حساب ها بنام مدیریت وب سایت است:
 
شماره حساب:
4424979308
 
شماره کارت:
6104337666648488
 
شماره شبا:
IR160120010000004424979308
 
بانک ملت به نام آقای عبد الوهاب شمسی 
 
توجه: صورت نیاز برای واریز بصورت رسمی و ارائه فاکتور با ارزش افزوده، لطفا با شرکت تماس حاصل نمایید.